מדיניות פרטיות

חלופה נגישה


מדיניות פרטיות - 

פרטיותך חשובה לנו

מטרת הסעיפים שלהלן היא לפרט את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרי האינטרנט שבכתובות www.shagrir.co.il, www.shagrir.info, click.shagrir.co.il (" האתרים") ושירותי הוואטסאפ (WHATSAPP)  המופעלים על ידי חברת קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ מספר תאגיד: 515158665 שכתובתה רחוב הנפח 8 חולון, מיקוד 5881804 (" מפעילת האתרים").

עם השימוש באתרים, ייחשב המשתמש באתרים ("המשתמש") כמי שקרא את מדיניות פרטיות זו ואישר כי הוא מסכים לתנאיה.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.

מסירת פרטים


חלק מהשירותים באתרים עשויים לדרוש הזדהות של המשתמש. לדוגמה, בדף או במדור שבאתרים הנקרא "צרו קשר", יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים, הכוללים את שם המשתמש, כתובת הדוא"ל שלו ומספר הטלפון שלו. המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלה לפי חוק. עם זאת, תשומת ליבו של המשתמש מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עלולה למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותים המוצעים באתרים, או חלק מהם ו/או לפגוע באפשרותו ליצור קשר עם מפעילת האתרים ו/או לפגוע ביכולתה של מפעילת האתרים ליתן שירות למשתמש.

איסוף מידע; השימוש במידע


בעת שימוש באתרים נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותו באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, שירותים ומוצרים שרכש או ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותו, וכיו"ב. זהו המידע שהוא מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שנרשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותו אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתרים, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

- לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
- לצורך רכישת שירותים ומוצרים באתרים או באמצעותם, לרבות פרסום מידע ותכנים.
- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
- לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
- כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
- ליצירת הקשר עם המשתמש כשמפעילת האתרים סבורה שקיים צורך בכך.
- לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים.
- לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתרים.

כמו כן, מפעילת האתרים רשאית להשתמש בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתרים, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.

דיוור ישיר אלקטרוני


מפעילת האתרים מעוניינת לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל המשתמש רק אם נתן הסכמתו מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. מפעילת האתרים לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המשתמש.

מסירת מידע לצד שלישי


מפעילת האתרים לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

אם המשתמש ירכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של מפעילת האתרים על-פי תנאי השימוש של האתרים.
אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתרים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות מפעילת האתרים.
אם המשתמש יבצע באתרים פעולות בניגוד לדין ו/או עשה שימוש בשירותי האתרים לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
אם המשתמש הפר את תנאי השימוש של האתרים ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתרים ו/או עם מי מטעמה.
אם התקבל בידי מפעילת האתרים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילת האתרים, שתחייב חשיפת פרטי המשתמש.
אם מפעילת האתרים תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies


האתרים משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי מפעילת האתרים. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתרים המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה.

המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. עם זאת, מפעילת האתרים איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתרים והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

פרסומות של צדדים שלישיים


מפעילת האתרים מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשב המשתמש. ה"עוגיות" מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של מפעילת האתרים.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים


באתרים עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. יובהר, כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתרים ומפעילת האתרים אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

אבטחת מידע


מפעילת האתרים תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על פרטיותם של משתמשי האתרים, סודיות פרטיהם האישיים (ככל שבידיה) ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתרים לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או חשיפתו.

זכות לעיין במידע


על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל mail@shagrir.co.il  או בדואר רגיל אל: קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ בכתובת: רחוב הנפח 8 חולון, מיקוד 5881804.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתרים משמש לצורך פניה אישית למשתמש, המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות


בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמודי הבית של האתרים.

 


מדיניות פרטיות לדף נחיתה https://click.shagrir.co.il וואטסאפ (WHATSAPP)

"שגריר בקליק" – תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאפליקציות "שגריר בקליק" וווטאסאפ (להלן: "האפליקציות"), המאפשרות לכל רכב הרשום בקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ, מס' חברה 515158665 (להלן: "שגריר") ו/או בחברת הביטוח הרלוונטית אשר קשורה עם שגריר בהסכם שירותים, לקבל משגריר שירותי דרך וגרירה, והכל כמפורט ובכפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש") וכן לכתבי השירות אשר כל משתמש מחויב לאשרם, באמצעות האפליקציה, כתנאי לקבלת השירותים משגריר (להלן: "כתבי השירות").

תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים חוזה מחייב בין שגריר לבין כל משתמש באפליקציות, בין אם השימוש הינו עבורו באופן אישי ובין אם עבור צד ג' (להלן: "המשתמש"). על המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האפליקציות, בהתחשב בכך ששגריר רשאית להתאימן או לשנותן בכל עת. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עליו להפסיק את השימוש באפליקציות.

השימוש במונח "אפליקציה" בתנאי שימוש אלה כולל כל פלטפורמה דיגיטלית, רכיב, תוכנה, כלי, שירות מבוסס אינטרנט וכן כל עדכון ו/או שיפור ביחס לנ"ל, אותם פיתחה ו/או מספקת שגריר.

למען הסר ספק, ככל שתתגלה סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות כתבי השירות, הוראות כתבי השירות תגברנה, ובכל מקרה תגבר ההוראה המיטיבה עם שגריר כפי שייקבע על ידה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 1. מהות השירותים
 2. מטרת אפליקציות אלו הינה לאפשר לכלי רכב (אשר את פרטיו יספק המשתמש באמצעות האפליקציה, כמפורט להלן), לקבל משגריר שירותי דרך וגרירה, ובלבד וכלי הרכב הרלוונטי רשום ו/או מזוהה על ידי שגריר ככלי רכב הזכאי לשירותים. האפליקציה מאפשרת למשתמש לדווח באופן דיגיטאלי על תקלה/תאונה/נזק לכלי הרכב, ובהתאם לשיקול דעתה של שגריר, לספק לרכב את השירות לו הוא זכאי בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה וכתב השירות הרלוונטי החל בעניינו (להלן: "השירותים").
 3. על מנת ששגריר תוכל לספק את השירותים באופן אופטימלי, יעיל ומקצועי, כל משתמש באפליקציה המעוניין לקבל את השירותים, יהיה מחויב למסור לשגריר, באמצעות האפליקציה, מידע ונתונים שונים, הכוללים, בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא; מספר תעודת זהות; מספר רישוי הרכב; מס' טלפון נייד; כתובת דוא"ל; מיקום/כתובת של האירוע/תקלה/נזק/תאונה; היעד אליו המשתמש מעוניין ששגריר תגרור את הרכב, ועוד (להלן: "פרטי האירוע"). המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלה אך על המשתמש לדעת כי הוא לא יוכל לעשות שימוש באפליקציה ללא מסירת פרטי האירוע הנדרשים. הנתונים שימסור המשתמש לאפליקציה יישמרו במאגרי המידע של שגריר על פי כל דין, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן.
 4. לצורך זיהוי ואימות המשתמש, שגריר תשלח למשתמש קוד אימות אותו הוא יצטרך להקליד באפליקציה. ככל שתהליך האימות לא יושלם מכל סיבה שהיא, לרבות עקב אי מסירת פרטי האירוע הנדרשים, המשתמש יועבר לטיפול מוקד השירות הטלפוני של שגריר.
 5. לאחר מסירת פרטי האירוע על ידי המשתמש ובמידה ויימצא כי המשתמש זכאי לקבל את השירות, שגריר תפעל על מנת לאבחן את התקלה אשר בסיומה יוחלט מהו סוג השירות המבוקש אשר המשתמש יקבל. במסגרת מתן השירותים, שגריר עשויה לשלוח גרר מטעמה (לרבות גרר המכהן כספק שירותים חיצוני של שגריר הפועל מטעמה וכפוף להנחיותיה), אשר יגרור את הרכב ליעד שייקבע על ידי המשתמש (ובלבד והיעד יאושר על ידי שגריר) או ניידת טיפול מטעמה אשר תטפל בתקלה במקום האירוע; כמו כן שגריר עשויה להפנות את המשתמש למוסך, לבעל מקצוע, או להנחותו לפתור את התקלה באופן עצמאי. מובהר כי שגריר רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לפרטי האירוע אשר נמסרו על ידי המשתמש, כי אין צורך במתן השירותים ו/או כי המשתמש אינו זכאי לקבלם.
 6. במסגרת מסירת מידע על מיקום המשתמש ו/או הרכב, על המשתמש יהיה למסור לשגריר את מיקומו המדויק, בין אם באופן איכון אוטומאטי (קרי באמצעות GPS המופעל על ידי הטלפון שלו) ובין אם באופן ידני (קרי מסירת כתובת מדויקת). המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לאפשר לשגריר לזהות את מיקומו באמצעות איכון אוטומטי וכן מעניק לשגריר ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך תקופת מתן השירותים, להעביר מידע בדבר מיקומו הגיאוגרפי לספקי השירותים השונים אשר יספקו את השירותים באמצעות שגריר. כמו כן, למשתמש ישנה אפשרות למסור כתובת אחרת לפי בחירתו ("נקודת עניין"). המשתמש רשאי גם למסור לשגריר את מיקומן המדויק של מפתחות הרכב וכן את מספר הקוד לרכב (ככל שרלוונטי) וזאת כדי לאפשר לנציגי שגריר להעניק את השירות מבלי שהנהג או המשתמש יהיה נוכח בפועל. למען הסר ספק, המשתמש מצהיר כי השארת המפתחות לנציג שגריר נתונה לשיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית בלבד, וכי שגריר לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או גניבה ו/או נזק אשר ייגרם לרכב ו/או למפתחות כתוצאה מהשארת המפתחות לנציג שגריר כאמור. כמו כן, שגריר אינה מתחייבת שהמשתמש או מי מטעמו יוכל להצטרף לנסיעה עם נציגי שגריר בעת גרירת הרכב אל היעד המבוקש.
 7. אי מילוי הפרטים הנכונים בהתאם להנחיות השונות באפליקציה, עשוי להוביל לכך שהמשתמש לא יקבל את השירותים ו/או השירותים שיוענקו לא יהיו מלאים ו/או שלמים ו/או בהתאם למצב הרכב/הנזק בפועל. על המשתמש לקחת זאת בחשבון בכל פעם שהוא נדרש למלא פרטים כאמור.
 8. למשתמש ישנה אפשרות לבחור בעצמו את מועד קבלת השירות, בין באופן מיידי ובין במועד מאוחר יותר.
 9. בטרם מתן אישור סופי של שגריר לשירות הרלוונטי, על המשתמש יהיה לאשר את תנאי שימוש האפליקציה, תנאי כתב השירות הרלוונטי וכן את עלות השירות (ככל שקיים צורך לשלם בהתאם לכתב השירות). ככל והמשתמש לא יאשר את הנ"ל, שגריר לא תאשר את מתן השירותים. במקרה כאמור, על המשתמש יהיה לפנות באופן עצמאי אל מוקד השירות הטלפוני של שגריר להמשך טיפול. פנייה כאמור תחול על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וכי הוא מודע ומסכים לכך כי שגריר לא תפעל מיוזמתה ליצור עמו קשר לאחר אי מתן האישור לקבלת השירותים באמצעות האפליקציה (ככל שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי כי המשתמש אינו זכאי לקבל את השירותים).
 10. לאחר מתן אישור סופי על ידי שגריר לאופן וייעד השירות, המשתמש יקבל הודעה על פתיחת קריאה (להלן: "הקריאה"), אשר במהלכה יקבל המשתמש את שמו של נותן השירות מטעם שגריר, הודעה על מועד הגעה למקום הרכב וכן על מועד ההגעה לייעד שביקש המשתמש לגרור את הרכב.
 11. מובהר כי המשתמש רשאי בכל עת לבטל את הקריאה, בכפוף להוראות כתב השירות הרלוונטי הקובע כי על ביטול הקריאה להתבצע בתוך פרק זמן מסוים מרגע הקריאה. מובהר כי ביטול הקריאה כאמור יגרום לאיבוד הנתונים שהוזנו על ידי המשתמש באפליקציה ביחס לאותה קריאה..
 12. במסגרת הקריאה, המשתמש רשאי להעלות לאפליקציה תמונות וקבצים שונים אשר יועברו לשגריר לשם טיפול מהיר ויעיל בקריאה. קבצים אלה יכולים להיות צילומים של הנזק לרכב, פרטי ביטוח של הצדדים המעורבים, אישורים שונים וכן כל קובץ רלוונטי אחר. בכפוף לסעיף 7 להלן ולמדיניות הפרטיות, מובהר בזאת כי שגריר תוכל לעשות כל שימוש בתמונה ו/או בצילום ו/או בקובץ אשר יועלו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, ללא כל הגבלה שהיא.

2. תנאים נוספים

 1. השירותים באמצעות האפליקציה זמינים למשך 24 שעות ביממה, בכל יום בשנה פרט ליום הכיפורים. בערב יום הכיפורים ייפסקו השירותים שלוש שעות לפני תחילתו ויחודשו שלוש שעות לאחר מוצאי יום הכיפורים.
 2. השירותים יינתנו בתוך תחום הגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל, לרבות תחומי יהודה ושומרון שהכניסה אליהם אינה אסורה ו/או מוגבלת באותה העת ע"י רשות מוסמכת כלשהי, אך למעט שטחי A ו-B.
 3. על המשתמש להיות מודע לכך כי במקרה שהרכב נתקע ללא דלק/סולר, הוא יחויב לשלם לשגריר את מחיר הדלק. כמו כן, המשתמש עשוי להיות מחויב בגין כניסת נציג שגריר לחניון בתשלום ו/או כבישי אגרה למיניהם, בהתאם לעלויות הכניסה לחניון ו/או לכבישי האגרה.
 4. השירותים יינתנו בפועל לכל מי שעושה שימוש ברכב מטעמו וברשותו של בעל הרכב. עם זאת, יודגש כי מס' רישוי הרכב הוא המזהה המוביל במערכת לכלל השירותים. כמו כן, שגריר לא תעניק את השירותים אם הצורך במתן השירות נובע מטיפול של גורם לא מוסמך ו/או ללא היתר כדין ברכב.
 5. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6 להלן ("הגבלת אחריות"), על המשתמש להיות מודע לכך כי זמן הגעת רכב השירות של שגריר יהיה בהתאם לנסיבות כל מקרה, כאשר המשתמש מאשר בזאת כי עקב הגבלות ו/או קשיים להגעה למקום בו מצוי הרכב, זמן ההגעה עשוי להיות ארוך יותר מהמועד המשוער אשר יופיע על גבי האפליקציה. בכל מקרה, זמן ההגעה הקובע אשר שגריר מחויבת לעמוד בו, אינו מוגדר בתנאי שימוש אלה ו/או באפליקציה, אלא אך ורק בכתב השירות הרלוונטי.
 6. המשתמש הינו אחראי לשמירת הרכב עד למועד קבלת השירותים. כל נזק או אובדן או חוסר שיגרמו לרכב או לתכולתו עד הגעת שירות שגריר, יהיו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא באחריות שגריר. בכל מקרה שגריר לא תהיה אחראית לדברי ערך שהושארו ברכב ועל המשתמש להוציאם מהרכב בטרם תחילת מתן השירותים. שגריר תהיה אחראית לשמירת הרכב מתחילת מתן השירותים ועד לסיום מתן השירותים. סיום מתן השירותים משמעו הבאת הרכב לייעד שנבחר על יד המשתמש.
 7. המשתמש מצהיר ומבין כי ייתכן ועקב מגבלות קליטה ברחבי ישראל ייתכנו מצבים בהם לא ניתן יהיה להיכנס לאפליקציה והמשתמש יהיה מנוע מלטעון טענות בגין מקרים אלו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מעת לעת תידרש שגריר לבצע פעולות תחזוקה ו/או תפעול שוטפות של המערכת לרבות שדרוג האפליקציה ועל כן לא תהיה למשתמש והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך וידוע לו כי הוא יוכל בכל עת לפנות למוקד הלקוחות בטלפון *8888, אשר יהיה זמין בשעות ובימים שהוגדרו בכתב השירות.
 8. המשתמש מצהיר כי במידה ורכבו אינו מבוטח בביטוח מקיף/ג' ובביטוח חובה, כל נזק ו/או פגיעה ברכב תהיה על אחריותו בלבד והמשתמש יהיה מושתק טענה אחרת בעניין.
 9. המשתמש מצהיר ומסכים כי הוא ימנע מלהזמין את השירותים בעת שהרכב ניתן להפעלה מבחינה מכנית. הזמין המשתמש שירות ושגריר קבעה כי ניתן להפעיל את הרכב מבחינה מכנית לפני מתן השירות, יחויב המשתמש בתשלום לפי מחירון כתב השירות בגין הפעלת "סרק", והכל כמפורט בכתב השירות.
 10. האפליקציה ניתנת להפעלה בסמארטפונים תומכים בלבד. המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי ייתכן ויגרמו כשלים כלשהם להתחבר לאפליקציה עקב נסיבות שונות, לרבות, אך לא רק, במיקום המשתמש ו/או בתשתית ו/או בספק האינטרנט ועל כן שגריר לא תהיה אחראית לכל כשל ו/או תקלה הנובעת מההתחברות לאפליקציה והוא מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה בשל כך. יודגש כי האפליקציה נתמכת בתקן ישראלי ת"י 5568 דרגת AAA ("קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט").
 11. שגריר דוגלת במתן שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר ועל כן בכל מקרה שהמשתמש נתקל בשירות לקוי מצד נציג שגריר, על המשתמש לדווח על כך למוקד שירות הלקוחות של שגריר בטלפון *8888, מחלקת פניות הציבור, או באמצעות פנייה למייל שירות הלקוחות בכתובת: pniot@shagrir.co.il.
 12. האפליקציה עשויה לכלול מדי פעם המלצות, עצות ו/או "טיפים" שונים בקשר לנהיגה נכונה ובטוחה (להלן: "העצות"). מובהר ומודגש כי העצות הניתנות באפליקציה הם בגדר מידע כללי בלבד. המידע הכלול בעצות אינו מהווה תחליף לבדיקה ולייעוץ של אנשי מקצוע. אין לראות במידע כאמור אבחנה או חוות דעת מקצועית או המלצה כלשהי. שגריר אינה אחראית לנכונותן ו/או שלמותן של העצות באפליקציה ומומלץ להיוועץ עם גורם מוסמך בכל נושא בטיחותי/מקצועי כלשהו. שגריר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על העצות כאמור, וכל האחריות מוטלת על המשתמש בלבד.
 13. במסגרת האפליקציה שגריר עשויה להציע למשתמש קופונים, שוברי הנחה ומבצעים שונים, אשר מהווים הצעה לרכישת מוצרים ושירותים משגריר, במחיר מוזל, במועדים, במחירים ובתנאים המפורטים באפליקציה. השימוש בקופונים וניצול המבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם, מעיד על הסכמתו של המשתמש לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באפליקציה ו/או שיופיעו בה בעת השימוש. אם המשתמש אינו מסכים לאילו מתנאי השימוש, המשתמש מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים ובמבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם. הוראות תנאי הקופונים והמבצעים יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי המשתמש, לרבות רכישת מוצרים ושירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו לבין שגריר.

הקופונים והמבצעים המופיעים באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצויין במפורש אחרת.

 1. רישיון שימוש באפליקציה
  1. בכפוף לעמידתו של המשתמש בתנאי השימוש, שגריר מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותו של המשתמש, וכן בכפוף לעמידתו של המשתמש בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותו (להלן: "הרישיון").
  2. כמפורט לעיל, כל משתמש מוזמן להשתמש באפליקציה כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש. יחד עם זאת, שגריר תהא רשאית לחסום את גישתו לאפליקציה ו/או לשירותים, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק למשתמש נימוק או הסבר (להלן: "תקופת ההגבלה"). מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתו של המשתמש לאפליקציה עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהמשתמש הפר את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה) או את הוראות הדין, או במקרה בו המשתמש יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישתו של המשתמש לאפליקציה הוא לא יהיה רשאי לשוב ולפתוח קריאה באפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. מובהר כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.
  3. בעצם השימוש באפליקציה המשתמש מצהיר כי יעשה באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה שימוש אישי בלבד עבורו ו/או עבור מי מטעמו, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש, כתבי השירות ולהוראות הדין וימנע מכל שימוש מסחרי באפליקציה, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בשגריר או בצד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של שגריר. המשתמש מודע לכך כי הוא האחראי/ת הבלעדי על השימוש באפליקציה.
  4. שגריר אינה מתחייבת כי האפליקציה תעבוד בכל מכשיר טלפון וכי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שגריר ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע להתאמה של האפליקציה לצרכיו ודרישותיו.
  5. המשתמש מצהיר ומודע לכך כי מתן הרישיון אינו מקנה לו כל זכות קניינית באפליקציה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכי הוא מודע ומצהיר כי כל הזכויות באפליקציה על כל גרסאותיה ו/או עדכוניה ו/או שיפוריה, הינן ותישארנה בבעלות מלאה ובלעדית של שגריר ו/או של מי מטעמה.
  6. כל הזכויות באפליקציה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לשגריר ו/או מי מטעמה. המידע באפליקציה נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאפליקציה לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של שגריר, בכתב ומראש.
  7. אין להעלות ו/או להכניס לאפליקציה תכנים ו/או מידע או קבצים ו/או קודים ו/או לבצע כל פעולה שיש כדי לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באפליקציה ו/או במידע הקיים בה ו/או בזכויות קניין כלשהם של שגריר או של צד ג' כלשהו.
  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרישיון הניתן למשתמש לצורך שימוש ותפעול האפליקציה, הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר וללא בלעדיות. המשתמש אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש באפליקציה, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את האפליקציה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את האפליקציה או חומרים ו/או שירותים הקשורים בה או חלקים ממנה בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את האפליקציה בשלמותה או בחלקה; (ג) להשתמש במידע הנמצא באפליקציה המהווה סוד מסחרי, לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם האפליקציה; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של האפליקציה או חלקים מי מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים באפליקציה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה באפליקציה ו/או לבצע הנדסה לאחור של האפליקציה; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות יוצרים, פרטיות, סודיות ו/או זכויות קניין של שגריר; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של האפליקציה ו/או השירותים המסופקים על ידי שגריר, ו/או למנוע גישה לשימוש באפליקציה או בשירותים על ידי משתמשים אחרים וכלל לקוחות שגריר; (ח) לגרום לעומס יתר על תשתית מערכות שגריר באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו; (ט) להשתמש באפליקציה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה.
 2. עדכוני תוכנה
  1. שגריר רשאית מעת לעת, לעדכן, לשדרג, לשפר ולאבטח את האפליקציה, באופן אוטומטי ואלקטרוני (להלן: "עדכוני תוכנה"). שגריר שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או זמן השימוש המרבי הכולל של המשתמש באפליקציה בזמן נתון, באופן זמני או קבוע, וזאת ללא כל מתן התראה מצד שגריר. שגריר אף רשאית לבצע עדכוני תוכנה כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין.
  2. שגריר רשאית לבקש מן המשתמש לבצע עדכוני תוכנה לאפליקציה על ידי טעינה ו/או הורדה של עדכוני תוכנה, לרבות דרך הורדה וטעינה של עדכוני תוכנה דרך רשת האינטרנט. האחריות לבירור וביצוע עדכוני התוכנה הינה על המשתמש מלבד.
  3. במקרה והמשתמש לא יאפשר ו/או לא יבצע את עדכוני התוכנה הנדרשים, ייתכן והשימוש באפליקציה יהיה איטי ו/או תקול ו/או פגום ו/או לא שלם ו/או ייפסק לחלוטין, וזאת מבלי שלמשתמש תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך משגריר ו/או צדדים שלישיים.
 3. משחקים ואתרי צדדים שלישיים
  1. האפליקציה עשויה להכיל קישורים ובאנרים למשחקים ברשת (להלן: "המשחקים"). אין לשגריר שליטה על משחקים אלה ואין היא אחראית בכל צורה שהיא על התוכן המופיע בהם. הכללת הקישורים והבאנרים באפליקציה אין בה משום אישור לחומר המופיע בהם ואין בה כדי להעיד על קשר כלשהו בין שגריר למשחקים.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה עשויה להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי שגריר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לשגריר שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו משום אישור לחומר או המידע המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד. מומלץ לקרוא היטב את תנאי השימוש של כל אתר חיצוני בו מבקר המשתמש.
 4. הגבלת אחריות
  1. האפליקציה ניתנת כמות שהיא ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד שגריר. אי לכך, אין באמור באפליקציה ו/או בתנאי שימוש אלה משום מצג מצד שגריר בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של האפליקציה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שגריר ו/או מי מטעמה, בכפוף להוראות הדין החל, בכל הנוגע לאחריות בגין תכונות, מגבלות או התאמה של האפליקציה לצרכיו ודרישותיו של המשתמש. שגריר אינה מתחייבת לכך שהאפליקציה תסופק ללא תקלות, וירוסים, הפרעות, גישה בלתי מורשית, התחזות, גניבת זהות וכל מגבלות חומרה ותוכנה אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לפגיעה בצרכי המשתמש מן האפליקציה. שגריר מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים בפיתוח האפליקציה. עם זאת, מטבע הדברים, כל מערכת ממוחשבת לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות, והשימוש באינטרנט, ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשוף לסיכונים ושגריר אינה יכולה לאבטח באופן מושלם את מחשביה ו/או מערכותיה מפני כלל הפגיעות הפוטנציאליות.
  2. שגריר לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו בקשר לשימוש באפליקציה בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, דמי נזיקין עונשיים או כל נזק אחר מכל סוג ומין שהוא, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של המשתמש ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על האפליקציה ו/או בביצועיה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באפליקציה, או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש באפליקציה.
  3. מובהר ומוסכם בזאת כי היה ועל אף האמור לעיל, יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי שגריר אחראית כלפי המשתמש ו/או בקשר לשימוש באפליקציה ו/או השירותים באחריות כלשהי, אזי האחריות של שגריר תהא מוגבלת בכל מקרה לגובה סכום התשלומים ששולמו על ידי המשתמש לשגריר בפועל בגין האפליקציה.
 5. העלאת תוכן על ידי המשתמש
  1. במסגרת הקריאה, המשתמש רשאי להעלות לאפליקציה תמונות וקבצים שונים אשר יועברו לשגריר לשם טיפול מהיר ויעיל בקריאה. קבצים אלה יכולים להיות צילומים של הנזק לרכב, פרטי ביטוח של הצדדים המעורבים, אישורים שונים וכן כל קובץ רלוונטי אחר.
  2. כמו כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל מידע ו/או תוכן הנמסר ו/או המפורסם על ידו, לרבות צילומים ותמונות, לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לפרסם באפליקציה ו/או להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:
   1. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.
   2. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.
   3. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטת המשתמש, או שקיבל את כל ההרשאות הנחוצות.
   4. כל השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין ו/או כל מידע אשר יכול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.
   5. כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.
   6. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.
   7. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.
   8. כל תוכן ומידע על קטינים המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
   9. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באפליקציה ו/או במידע הקיים בה ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכד' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאפליקציה.
   10. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע ביחס להצפנות כאמור.
  3. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהועלו ו/או נמסרו על ידו ו/או באמצעותו ו/או על ידי אחר מטעמו והוא פוטר את שגריר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.
מדיניות פרטיות שגריר בקליק ווואטסאפ (WHATSAPP)

משתמש יקר, ברוך הבא לאפליקציות "שגריר בקליק" ו/או וואטסאפ של קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ (להלן "שגריר" או "אנחנו", "שלנו" וכד'). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל שימושך באפליקציה. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת.

נתונים שתמסור ואשר יאספו אודותייך במסגרת שימושך באפליקציה, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך. נציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת שימושך באפליקציה ובעת מסירת פרטייך לצורך השימוש בה.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האפליקציה ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש באפליקציה. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באפליקציה ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

איזה מידע אנחנו אוספים?

מידע אנונימי

בעת שימושך באפליקציה, נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך ביקורך, משך הביקור, באילו עמודים ביקרת באפליקציה וסוג הדפדפן בו נעשה שימוש.

Cookies

האפליקציה עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האפליקציה, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באפליקציה. כמו כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של שגריר בעת שימושך באפליקציה.

העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאפליקציה, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את האפליקציה וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח של הטלפון שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באפליקציה, משך הזמן ששהית באפליקציה, מהיכן הגעת אל האפליקציה, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת השיטוט באפליקציה.

כמו כן, לעיתים העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באפליקציה שמחייבים רישום והזנת פרטים.

המידע שבקבצי העוגיות הינו מוצפן. שגריר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ומערכות שגריר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן הטלפון שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאפליקציה, בהתאם להגדרות הדפדפן.

כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את העוגיות מהטלפון שלך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי שגריר והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות לעיתים מקלות עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באפליקציה, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

מידע אישי מזוהה

נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי המידע של שגריר הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאחד השירותים המוצעים באפליקציה או כל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטייך לצורך מתן השירותים. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע.

היכן ישמר המידע?

המידע שתמסור בעת שימושך באפליקציה, יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות שגריר, חברות בנות ו/או חברות קשורות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין.

אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באפליקציה, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאפליקציה ו/או משירותים אותם שגריר מציעה דרכה.

איזה שימוש נעשה במידע שנאסף?

שגריר או מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת השימוש באפליקציה או אם תמסור מידע לשגריר מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באפליקציה, שגריר תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:

 • עיקר המידע שנאסף מעצם שימושך באתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה אותך אישית, ונועד כדי להתאים את האפליקציה ואת השירותים המוצעים בה להעדפותייך ולצרכייך.
 • הניהול התקין של האפליקציה ותפעול השירותים המוצעים בה.
 • מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם שגריר.
 • ביצוע סקרים וסטטיסטיקות ולצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של שגריר, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

האם המידע מועבר לצדדים שלישיים?

נוסף על האמור לעיל, שגריר לא תעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:

 • כדי לטפל ו/או להשלים ו/או לייעל את תהליכי השירות ו/או כדי לסייע לך בתביעתך כנגד צד ג' ו/או כדי לקבל את כל זכויותיך מחברת הביטוח, ככל שאתה זכאי להן.
 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות האפליקציה, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות.
 • מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין שגריר, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או תנאי השימוש.
 • על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 • כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בשגריר.
 • במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 • בכל מקום באפליקציה בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.

שירותים של צדדים שלישיים

ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באפליקציה, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של שגריר. ככל שכך, שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי שגריר. אם תשתמש בשירותים אלו, השימוש, לרבות מידע שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של שגריר. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

חופש הבחירה ודיוור

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של שגריר. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באפליקציה ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בה. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות של שגריר.

שינויים במדיניות הפרטיות

שגריר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה באופן אוטומטי באפליקציה. שימושך באפליקציה לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי שגריר ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת:הנפח 8, חולון או פנה למוקד שירות הלקוחות של שגריר.

האם האפליקציה מאובטחת?

שגריר עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, שגריר אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שאלות, בקשות והערות

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר, או בכתובת הנפח 8, חולון באמצעות משלוח פקס למספר 03-5581377,

או בטלפון מספר: 8888*.
"אפליקציית Weblet שגריר" – תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאפליקציית Weblet של קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ (להלן: "שגריר" ו- "האפליקציה", בהתאמה), אשר נועדה לסייע לאנשי השטח של שגריר, לרבות עובדיה של שגריר ו/או קבלני משנה שלה, בניהול מערך הנהגים, הרכבים וניידות החילוץ של שגריר, וכן לצורכי שיפור וייעול השירות ללקוחותיה.

פלטפורמת האפליקציה הינה מבית היוצר של וובלט בע"מ, חברה העוסקת בפיתוח, שיווק ויישום אפליקציות אינטרנט בשם Weblet לאנשי שטח (להלן: "וובלט" או “Weblet”).

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים חוזה מחייב בין שגריר לבין כל משתמש באפליקציה, בין אם המשתמש נחשב לעובד שגריר ובין אם נחשב לקבלן משנה שלה (להלן: "המשתמש"). על המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האפליקציה, בהתחשב בכך ששגריר רשאית להתאימן או לשנותן בכל עת. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עליו להפסיק את השימוש באפליקציה.

כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 1. מהות האפליקציה/השירותים:
  1. אפליקציה זו נועדה לשרת את עובדי ו/או קבלני שגריר, לרבות את נהגיה ו/או אנשי השטח ו/או מנהלי השירות של שגריר (להלן: "נציגי שגריר"), בכל שלבי הטיפול ברכבים המתבצעים בשטח, לרבות טיפול מכונאי, גרירה, גרירה מסוג הובלה (שינוע ע"ג גרר), שינוע עבור חברת השכרה, מסירת רכב ועוד. האפליקציה מאפשרת לנציגי שגריר לדווח למטה המרכזי של שגריר, דיווחים ונתונים שונים הנדרשים לצורך הענקת שירות ללקוחות שגריר, החל מדיווח זמינות הנהג, קבלת הקריאות ודיווח סטטוסים בזמן אמת, הצגת מיקומי הנהגים, צפייה בלוח מודעות והגשת מכרזים לטיפול ברכבים, וכלה במתן השירות ללקוח במהירות וביעילות לשביעות רצונו.
  2. השירות מתבצע ע"י נציגי שגריר המצויידים בטאבלט/סמרטפון בו מוצגת רשימת משימות שונות.
  3. על מנת להכנס לאפליקציה יש צורך במספר משתמש ולחיצה על כפתור "קבל קוד אימות בסמס", אותו המשתמש יצטרך להקליד באפליקציה. אם קיים רישיון פעיל למשתמש, תישלח הודעת SMS עם קוד חד פעמי (OTP) לטלפון של המשתמש המעודכן בבסיס הנתונים. הקוד שיופק מאושר לכניסה למשך 60 דקות מעת משלוח ההודעה.
  4. לאחר הזדהות מוצלחת יועבר המשתמש למסך דיווח זמינות, בו יוכל לדווח על פעולות שונות, כגון כניסה למשמרת, יציאה להפסקה, חזרה מהפסקה, יציאה ממשמרת.
  5. על המשתמש לדעת כי הוא לא יוכל לעשות שימוש באפליקציה, או שהשימוש בה יוגבל ו/או יופסק, ללא מסירת הפרטים הנדרשים ממנו לצורך שימוש בה. הנתונים שימסור המשתמש לאפליקציה יישמרו במאגרי המידע של שגריר על פי כל דין, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן.
  6. במסגרת השימוש באפליקציה, על המשתמש יהיה למסור לשגריר את מיקומו המדויק באופן איכון אוטומאטי (קרי באמצעות GPS המופעל על ידי הטלפון שלו). המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לאפשר לשגריר לזהות את מיקומו באמצעות איכון אוטומטי, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שיש לו כלפי שגריר בקשר עם האמור.
  7. אי מילוי הפרטים הנכונים בהתאם להנחיות השונות באפליקציה, עשוי להוביל לכך שהמשתמש לא יקבל את השירותים ו/או השירותים שיוענקו לא יהיו מלאים ו/או שלמים ו/או בהתאם למצב הרכב/הנזק בפועל. על המשתמש לקחת זאת בחשבון בכל פעם שהוא נדרש למלא פרטים כאמור.
  8. במסגרת השימוש באפליקציה, המשתמש רשאי ו/או מחוייב (בנסיבות העניין) להעלות לאפליקציה תמונות וקבצים שונים אשר יועברו לשגריר לשם המשך טיפול. קבצים אלה יכולים להיות צילומים של הנזק לרכב, פרטי ביטוח של הצדדים המעורבים, אישורים שונים וכן כל קובץ רלוונטי אחר. בכפוף למדיניות הפרטיות, מובהר בזאת כי שגריר תוכל לעשות כל שימוש בתמונה ו/או בצילום ו/או בקובץ אשר יועלו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, ללא כל הגבלה שהיא.
  9. המשתמש מצהיר ומבין כי ייתכן ועקב מגבלות קליטה ברחבי ישראל ייתכנו מצבים בהם לא ניתן יהיה להיכנס לאפליקציה והמשתמש יהיה מנוע מלטעון טענות בגין מקרים אלו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי מעת לעת תידרש שגריר ו/או וובלט לבצע פעולות תחזוקה ו/או תפעול שוטפות של המערכת לרבות שדרוג האפליקציה ועל כן לא תהיה למשתמש והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  10. האפליקציה ניתנת להפעלה בסמארטפונים תומכים בלבד. המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי ייתכן ויגרמו כשלים כלשהם להתחבר לאפליקציה עקב נסיבות שונות, לרבות, אך לא רק, במיקום המשתמש ו/או בתשתית ו/או בספק האינטרנט ועל כן שגריר ו/או וובלט לא תהיינה אחראיות לכל כשל ו/או תקלה הנובעת מההתחברות לאפליקציה והוא מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה בשל כך.
 2. רישיון שימוש באפליקציה
  1. בכפוף לעמידתו של המשתמש בתנאי השימוש, שגריר מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באפליקציה ולהתקין את האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותו של המשתמש, וכן בכפוף לעמידתו של המשתמש בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותו (להלן: "הרישיון").
  2. כמפורט לעיל, כל משתמש מוזמן להשתמש באפליקציה כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש. יחד עם זאת, שגריר תהא רשאית לחסום את גישתו לאפליקציה ו/או לשירותים, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק למשתמש נימוק או הסבר (להלן: "תקופת ההגבלה"). מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתו של המשתמש לאפליקציה עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהמשתמש הפר את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האפליקציה) או את הוראות הדין, או במקרה בו המשתמש יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישתו של המשתמש לאפליקציה הוא לא יהיה רשאי לשוב ולפתוח קריאה באפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. מובהר כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.
  3. בעצם השימוש באפליקציה המשתמש מצהיר כי יעשה באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה שימוש אישי בלבד עבורו ו/או עבור מי מטעמו, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין וימנע מכל שימוש מסחרי באפליקציה, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בשגריר או בצד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של שגריר. המשתמש מודע לכך כי הוא האחראי/ת הבלעדי על השימוש באפליקציה.
  4. שגריר אינה מתחייבת כי האפליקציה תעבוד בכל מכשיר טלפון וכי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שגריר ו/או מי מטעמה, בכל הנוגע להתאמה של האפליקציה לצרכיו ודרישותיו.
  5. המשתמש מצהיר ומודע לכך כי מתן הרישיון אינו מקנה לו כל זכות קניינית באפליקציה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכי הוא מודע ומצהיר כי כל הזכויות באפליקציה על כל גרסאותיה ו/או עדכוניה ו/או שיפוריה, הינן ותישארנה בבעלות מלאה ובלעדית של שגריר ו/או של וובלט ו/או של מי מטעמן, בהתאם לנסיבות העניין.
  6. מבלי לגרוע מהאמור, כל הזכויות באפליקציה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לשגריר ו/או לוובלט ו/או מי מטעמן. המידע באפליקציה נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאפליקציה לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של שגריר, בכתב ומראש.
  7. אין להעלות ו/או להכניס לאפליקציה תכנים ו/או מידע או קבצים ו/או קודים ו/או לבצע כל פעולה שיש כדי לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באפליקציה ו/או במידע הקיים בה ו/או בזכויות קניין כלשהם של שגריר או של צד ג' כלשהו.
  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרישיון הניתן למשתמש לצורך שימוש ותפעול האפליקציה, הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר וללא בלעדיות. המשתמש אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש באפליקציה, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את האפליקציה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את האפליקציה או חומרים ו/או שירותים הקשורים בה או חלקים ממנה בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את האפליקציה בשלמותה או בחלקה; (ג) להשתמש במידע הנמצא באפליקציה המהווה סוד מסחרי, לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם האפליקציה; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של האפליקציה או חלקים מי מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים באפליקציה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה באפליקציה ו/או לבצע הנדסה לאחור של האפליקציה; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות יוצרים, פרטיות, סודיות ו/או זכויות קניין של שגריר; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של האפליקציה ו/או השירותים המסופקים על ידי שגריר, ו/או למנוע גישה לשימוש באפליקציה או בשירותים על ידי משתמשים אחרים; (ח) לגרום לעומס יתר על תשתית מערכות שגריר באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו; (ט) להשתמש באפליקציה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה.
 3. דמי מנוי
  1. השימוש באפליקציה על ידי מי שאינו עובד של שגריר, מותנה בתשלום דמי מנוי חודשיים בסך של 50 ש"ח (להלן: "דמי המנוי"). שגריר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את גובה דמי המנוי, ללא הודעה מראש.
  2. תשלום דמי המנוי ייעשה באמצעות פרטי כרטיס האשראי של המשתמש על ידי טופס מקוון מאובטח (להלן "פרטי האשראי"). ייתכן שפרטי האשראי כאמור לא ייאספו על ידי שגריר אלא ישירות על ידי חברת סליקה עימה תתקשר שגריר, וכפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת הסליקה כאמור. סליקת האשראי תבוצע בתקן מאובטח  PCI. שגריר אינה אחראית לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי. שגריר שומרת את פרטי המשתמש והרכישה במחשביה, בכפוף לדיני הגנת הפרטיות. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי שגריר מחייבים.
  3. מובהר בזאת כי תשלום דמי המנוי מהווה הרשאה לשימוש של משתמש אחד בלבד. הרשאת שימוש למשתמשים נוספים כרוכה בתשלום נוסף. כמו כן, שגריר תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באפליקציה, וזאת גם אם המשתמש שילם את דמי המנוי כדין. דמי המנוי המשולמים לשגריר מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס לאפליקציה ולעשות בה שימוש כפי שפורט לעיל, ואינם מקנים למשתמש כל זכות נוספת באפליקציה ובמידע המופיע בה.
  4. ניתן לבטל את המנוי לאפליקציה בכל עת, בהודעה בכתב לשגריר בהתאם לפרטים המופיעים בסוף תנאי שימוש אלה (תיבת דוא"ל ו/או תיבת דואר). בהודעת הביטול יש לפרט את שם המנוי ופרטיו המזהים, וכן את המנוי שביטולו מתבקש. ביטול המנוי יכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים מהמיום בו התקבלה הודעת הביטול אצל שגריר ו/או בכפוף לתנאי הביטול בחנות האפליקציות הרלוונטית. ככל ושולמו דמי מנוי ביחס לחודש בו מבוקש הביטול, יהיה המשתמש זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי ששולמו ביחס לאותו חודש, בהתחשב בכניסתה לתוקף של הודעת הביטול, כמפורט בתנאי שימוש אלה.
 4. עדכוני תוכנה
  1. המשתמש מודע לכך כי שגריר ו/או וובלט רשאיות מעת לעת, לעדכן, לשדרג, לשפר ולאבטח את האפליקציה, באופן אוטומטי ואלקטרוני (להלן: "עדכוני תוכנה"). שגריר ו/או וובלט שומרות לעצמן את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או זמן השימוש המרבי הכולל של המשתמש באפליקציה בזמן נתון, באופן זמני או קבוע, וזאת ללא כל מתן התראה מצד שגריר. שגריר ו/או וובלט רשאיות לבצע עדכוני תוכנה כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין.
  2. שגריר ו/או וובלט רשאיות לבקש מן המשתמש לבצע עדכוני תוכנה לאפליקציה על ידי טעינה ו/או הורדה של עדכוני תוכנה, לרבות דרך הורדה וטעינה של עדכוני תוכנה דרך רשת האינטרנט. האחריות לבירור וביצוע עדכוני התוכנה הינה על המשתמש מלבד.
  3. במקרה והמשתמש לא יאפשר ו/או לא יבצע את עדכוני התוכנה הנדרשים, ייתכן והשימוש באפליקציה יהיה איטי ו/או תקול ו/או פגום ו/או לא שלם ו/או ייפסק לחלוטין, וזאת מבלי שלמשתמש תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך משגריר ו/או צדדים שלישיים.
 5. אתרי צדדים שלישיים

האפליקציה עשויה להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי שגריר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לשגריר שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו משום אישור לחומר או המידע המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו בין שגריר לבין מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד. מומלץ לקרוא היטב את תנאי השימוש של כל אתר חיצוני בו מבקר המשתמש.

 1. הגנת פרטיות

בשל העובדה כי השימוש באפליקציה עשוי לכלול איסוף, שימוש ועיבוד של מידע אישי על לקוחותיה של שגריר על ידי המשתמש (להלן: "המידע האישי" או "המידע"), וכן מתן גישה למשתמש למאגרי מידע שונים בבעלותה של שגריר (להלן: "מאגר/י המידע"), המשתמש מתחייב כדלקמן:

  1. למלא אחר הוראות כל דין העוסקות באיסוף, שימוש, העברה ושמירה של מידע אישי, לרבות, אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק").
  2. ידוע לו והינו מאשר כי מאגר המידע וכל הזכויות בו ו/או במידע, שייכות לשגריר בלבד.
  3. הוא רשאי לעבד ולעשות שימוש במידע האישי, אך ורק למטרות ובאמצעים הקבועים באפליקציה ובתנאי שימוש אלה בלבד, וכפי שייקבעו על ידי שגריר מעת לעת ועל פי הנחיותיה בכתב.
  4. הוא מודע לאופיו הסודי של המידע האישי וכי הוא כפוף להתחייבות לשמירה על סודיות מוחלטת ביחס למידע האישי, ובין היתר, המשתמש מתחייב כדלקמן:
   1. לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות למאן דהו ו/או לצד ג' כלשהו את המידע האישי או כל חלק ממנו, בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל דרך אחרת.
   2. לא לעשות במידע האישי ו/או במאגרי המידע ו/או בכל חלק מהם כל שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהם, באופן כלשהו, מלבד השימוש הדרוש לצורך השימוש באפליקציה.
   3. לא להעתיק, לא לצלם, לא לשכפל ולא ליצור בכל דרך אחרת העתקים למידע האישי או כל חלק ממנו, מלבד השימוש הדרוש לצורך השימוש באפליקציה.
   4. לא לפרסם את המידע האישי ו/או את מאגרי המידע ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות שיתוף המידע באמצעי מדיה דיגיטליים או אנלוגיים, באמצעות רשתות חברתיות, מערכות דוא"ל או מסרים מיידיים (כגון וואטסאפ, טלגרם וכו'). 
   5. לא לעשות כל שימוש במידע האישי למטרה שאינה קשורה במישרין לשימוש באפליקציה.
  5. להודיע לשגריר על כל מקרה בו יוודא לו על הפרת איזה מבין הוראות סעיף 5 זה ובכל מקרה תוך לא יאוחר מ- 24 שעות מן המועד בו אירע אירוע או שעולה חשש לקיומו של אירוע בו נעשה שימוש במידע מן המאגר בלא הרשאה או בחריגה מן הרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע (להלן: "אירוע אבטחה") ויספק לשגריר את כל המידע הדרוש כדי לאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה לפי החוק, לרבות חובת הדיווח לרשות להגנת הפרטיות (להלן: "הרשות") ולנשואי המידע, ככל שתחול. מוסכם כי ככל שחלה חובה לדווח לרשות או לכל גורם אחר על אירוע האבטחה, דיווח כאמור יתבצע על ידי שגריר בלבד.
  6. לשתף פעולה עם שגריר ולנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע, להקטין או לתקן את אירוע האבטחה ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים ואת הפעולות המתקנות הנדרשות על-ידי שגריר כדי לבחון ולתקן את אירוע האבטחה.
  7. להודיע לשגריר באופן מידי על כל פנייה או דרישה אשר תקבל אצלו מנשוא מידע ביחס למידע האישי, לרבות בקשה לעיון, לתיקון או למחיקה של המידע האישי המתייחס אליו, ו/או בכל מקרה בו הוא יקבל פנייה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר למידע האישי מלקוח של שגריר ו/או מהרשות ו/או רשות מוסמכת אחרת ו/או כל צד ג' שהוא.
  8. להעמיד לרשותה של שגריר את כל המידע אשר יידרש על-ידה לצורך בחינת קיום דרישות סעיף 5 זה ודרישות החוק, וכן להעביר לשגריר כל מידע אשר יידרש באופן סביר על ידה לצורך קיום החובות החלות עליה על פי החוק, לרבות חובות תיעוד ודיווח.
  9. לשפות את שגריר ו/או כל מי מטעמה, לרבות דירקטורים, נושאי משרה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה וחברות הקשורות לה (להלן: "הצדדים המשופים"), על כל נזק, הוצאה, אובדן ו/או הפסד (לרבות שכ"ט עורך דין), אשר ייגרמו לצדדים המשופים בקשר עם ו/או כתוצאה מהפרה של סעיף 5 זה על ידי המשתמש, לרבות עקב תביעה ו/או דרישה של צד ג' בקשר להפרת זכויות הפרטיות שלו.
  10. על פי בקשת שגריר, המשתמש יפסיק את השימוש במידע, ובהתאם להנחיות שגריר, יחזיר לשגריר או ימחק את כל המידע האישי שמצוי אצלו ו/או בשליטתו, באופן שלאחר סיום השימוש באפליקציה, לא יוותר עוד מידע אישי בידיו ו/או מי מטעמו.
 1. הגבלת אחריות
  1. האפליקציה ניתנת כמות שהיא ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד שגריר ו/או מצד שלישי כלשהו, לרבות מצד וובלט. אי לכך, אין באמור באפליקציה ו/או בתנאי שימוש אלה משום מצג מצד שגריר ו/או וובלט בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של האפליקציה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שגריר ו/או וובלט ו/או מי מטעמן, בכפוף להוראות הדין החל, בכל הנוגע לאחריות בגין תכונות, מגבלות או התאמה של האפליקציה לצרכיו ודרישותיו של המשתמש. שגריר אינה מתחייבת לכך שהאפליקציה תסופק ללא תקלות, וירוסים, הפרעות, גישה בלתי מורשית, התחזות, גניבת זהות וכל מגבלות חומרה ותוכנה אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לפגיעה בצרכי המשתמש מן האפליקציה. שגריר מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים בפיתוח האפליקציה. עם זאת, מטבע הדברים, כל מערכת ממוחשבת לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות, והשימוש באינטרנט, ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשוף לסיכונים ושגריר אינה יכולה לאבטח באופן מושלם את מחשביה ו/או מערכותיה מפני כלל הפגיעות הפוטנציאליות.
  2. שגריר ו/או וובלט לא תישאנה באחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו בקשר לשימוש באפליקציה בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, דמי נזיקין עונשיים או כל נזק אחר מכל סוג ומין שהוא, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של המשתמש ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על האפליקציה ו/או בביצועיה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באפליקציה, או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש באפליקציה.
 2. העלאת תוכן על ידי המשתמש
  1. במסגרת השימוש באפליקציה, המשתמש רשאי להעלות לאפליקציה תמונות וקבצים שונים אשר יועברו לשגריר לשם המשך טיפול. קבצים אלה יכולים להיות צילומים של הנזק לרכב, פרטי ביטוח של הצדדים המעורבים, אישורים שונים וכן כל קובץ רלוונטי אחר.
  2. כמו כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל מידע ו/או תוכן הנמסר ו/או המפורסם על ידו, לרבות צילומים ותמונות, לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לפרסם באפליקציה ו/או להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:
   1. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.
   2. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.
   3. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטת המשתמש, או שקיבל את כל ההרשאות הנחוצות.
   4. כל השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין ו/או כל מידע אשר יכול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.
   5. כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.
   6. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.
   7. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.
   8. כל תוכן ומידע על קטינים המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
   9. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באפליקציה ו/או במידע הקיים בה ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכד' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאפליקציה.
   10. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע ביחס להצפנות כאמור.
  3. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהועלו ו/או נמסרו על ידו ו/או באמצעותו ו/או על ידי אחר מטעמו והוא פוטר את שגריר ו/או וובלט מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.
מדיניות פרטיות

משתמש יקר,

ברוך הבא לאפליקציית "וובלט שגריר" מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ (להלן "שגריר" או "אנחנו", "שלנו" וכד'). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל שימושך באפליקציה. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת.

נתונים שתמסור ואשר יאספו אודותייך ו/או אודות לקוחות שגריר במסגרת שימושך באפליקציה, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק. נציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת שימושך באפליקציה ובעת מסירת פרטייך לצורך השימוש בה.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האפליקציה ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש באפליקציה. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באפליקציה ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

איזה מידע אנחנו אוספים?

מידע אנונימי

בעת שימושך באפליקציה, נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך השימוש ומשך השימוש באפליקציה, באילו עמודים ביקרת באפליקציה וסוג הדפדפן בו נעשה שימוש.

Cookies

האפליקציה עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האפליקציה, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באפליקציה. כמו כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות העוגיות ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של שגריר בעת שימושך באפליקציה.

העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאפליקציה, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את האפליקציה וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח של הטלפון שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באפליקציה, משך הזמן ששהית באפליקציה, מהיכן הגעת אל האפליקציה, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת השיטוט באפליקציה.

כמו כן, לעיתים העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באפליקציה שמחייבים רישום והזנת פרטים.

המידע שבקבצי העוגיות הינו מוצפן. שגריר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ומערכות שגריר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן הטלפון שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאפליקציה, בהתאם להגדרות הדפדפן.

כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את העוגיות מהטלפון שלך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי שגריר והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות לעיתים מקלות עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באפליקציה, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

מידע אישי מזוהה

נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי המידע של שגריר הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאחד השירותים המוצעים באפליקציה או כל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטייך לצורך מתן השירותים. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע.

היכן ישמר המידע?

המידע שתמסור בעת שימושך באפליקציה, יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות שגריר, חברות בנות ו/או חברות קשורות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין.

אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באפליקציה, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאפליקציה ו/או משירותים אותם שגריר מציעה דרכה.

איזה שימוש נעשה במידע שנאסף?

שגריר או מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת השימוש באפליקציה או אם תמסור מידע לשגריר מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באפליקציה, שגריר תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:

 • עיקר המידע שנאסף מעצם שימושך באפליקציה הינו מידע סטטיסטי הנועד כדי להתאים את האפליקציה ואת השירותים המוצעים בה להעדפותייך ולצרכייך.
 • הניהול התקין של האפליקציה ותפעול השירותים המוצעים בה.
 • מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם שגריר.
 • ביצוע סקרים וסטטיסטיקות ולצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של שגריר, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

האם המידע מועבר לצדדים שלישיים?

נוסף על האמור לעיל, שגריר לא תעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:

 • כדי לטפל ו/או להשלים ו/או לייעל את הטיפול בלקוח.
 •   מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין שגריר, או אם תבצע באפליקציה פעולות שבניגוד לדין או תנאי השימוש.
 •    על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 • כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בשגריר.
 • במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 •    בכל מקום באפליקציה בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.

שירותים של צדדים שלישיים

ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באפליקציה, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של שגריר. ככל שכך, שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי שגריר. אם תשתמש בשירותים אלו, השימוש, לרבות מידע שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של שגריר. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

שגריר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה באופן אוטומטי באפליקציה. שימושך באפליקציה לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי שגריר ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל שגריר לכתובת: mail@shagrir.co.il, או פנה למוקד שירות הלקוחות של שגריר.

האם האפליקציה מאובטחת?

שגריר עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, שגריר אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שאלות, בקשות והערות

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר, או בכתובת הנפח 8, חולון באמצעות משלוח פקס למספר 03-5581377,

או בטלפון מספר: 8888*.